Политика за защита на личните данни (GDPR)

Ивел 93 спазва политика за защита на личните данни спрямо изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните, GDPR).